Tess med nybygg i Næringsparken

Onsdag 28.august signerte Tess Nord Eiendom kontrakt om kjøp av tomt i Sunndal Næringspark for oppføring av et nytt næringsbygg. Bygget planlegges ferdigstilt i løpet av våren. -Dette er en del av en langsiktig strategi for videre utvikling av Tess Sunndal, sier Tommy Fredriksen som er eiendomsdirektør i Tess. -Vi har også sikret oss en 1-årig opsjon på nabotomta med tanke på mulig etablering av tilstøtende virksomhet.

-Dette er ei spennende etablering sier Per Helge Malvik, daglig leder i Sunndal Næringseiendom AS. Tomta som Tess har fått tildelt ligger vis-a-vis Bygger’n ved den nye rundkjøringa som skal bli hovedadkomsten inn til Sunndal Næringspark. -Ei tomt med god eksponering mot Fv62 og god adkomst.

Om Sunndal Næringseiendom
Det er Sunndal Næringseiendom AS (SNE) som er eier av ikke-utbygd næringsareal i Sunndal Næringspark. SNE tilbyr tomt til aktuelle kunder og kan delta i eiendomsprosjekter sammen med kunde. SNE utfører forvaltnings- og utviklingsoppgave for hele Næringsparken. Utbygde tomter eies av den enkelte bedrift.

SNEs eiere er Hydro Aluminium AS (37%), Sunndal kommune (36%) og SIVA Eiendom Holding AS (27%). SNE leier administrative tjenester fra Sunndal Næringsselskap AS, ved daglig leder Per Helge Malvik og seksjonsleder eiendom Anne Gulla Hagen.

Langsiktig og framtidsretta
Etableringa av Sunndal Næringspark i 2008 var ei framtidsretta og langsiktig satsing for næringsarbeidet i Sunndal. Næringsparken ble da tilført 200 dekar nytt næringsareal. – Per i dag har vi solgt tomter og gitt opsjoner på 74 dekar, tilsvarende nær 40% av tilført areal, opplyser Malvik.

Betydelig omsetningsøkning
Samla omsetning i bedriftene i Sunndal Næringspark har økt jevnt og trutt de siste årene. I 2017 kom samla omsetning opp 1,1 mrd kr, en vekst på 5% fra 2016, og nesten en dobling siden 2010. Det har også vært vekst i antall ansatte de senere årene. I 2017 var det i alt 549 ansatte de over 30 bedriftene i Sunndal Næringspark. – Disse tallene bekrefter inntrykket av det for tiden jobbes svært godt i mange bedrifter i Sunndal.