SuSu-programmet

Prosjekteier: Sunndal og Surnadal kommuner
Utfører: SUNS og Surnadal kommune, avd. utvikling/næring
Finansiering: Kommunene, M&R fylkeskommune og lokalt næringsliv
Varighet: 2014-2017

I 2013 vedtok kommunestyrene i Sunndal og Surnadal en avtale for samarbeid om næringsutvikling for perioden 2014-17 gjennom det såkalte SuSu-Programmet. Programmet legger til grunn at rekrutteringsarbeid og bedriftsrettede tiltak i to næringssterke kommune skal bygge opp under visjonen om en døgnåpen region i vekst. Avtaleparter og hovedbidragsytere er Sunndal og Surnadal kommuner. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter programmet økonomisk og deltar som observatør.

Et styre på 8 personer leder arbeidet; 2 politikere og 2 fra næringslivet i hver kommune. SUNS og næringsavdelinga i Surnadal kommune utfører programarbeidet.

Basert på 3 års drift, ved utgangen av 2016, vurderer Programstyret SuSu-Programmet som ei vellykka satsing. Dette bygger på følgende:

Gjennom SuSu-Programmet er det etablert gode strukturer og en god kultur for samarbeid om næringsutvikling mellom Surnadal og Sunndal.
Programmet ligger an til å levere godt på angitte hovedmål og satsingsområder.
Særlig kan satsingen på bedriftsrettede tiltak vise til gode resultater: Per utgangen av 2016 har Programmet har gitt tilsagn om 5,6 mill kr i tilskudd til 46 prosjekter med samlet budsjett på 33,6 mill kr som skal gi 129 arbeidsplasser
Visjonen om en døgnåpen region har kommet et langt skritt nærmere. Todalsfjordprosjektet ser ut til å kunne gå fra plan til realisering tidlig på 2020-tallet.
Programstyret går inn for at samarbeidet om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal skal videreføres fra 2018, med fokus bla tiltak som styrker Indre Nordmøre som arbeids- og boregion og bygger opp under den vekstimpulsen som Todalsfjordprosjektet vil gi. Endelig beslutning om nivå og innretning på et evt videreført arbeid ligger hos kommunestyrene i Sunndal og Surnadal.