Koronamidler

Koronasituasjonen preger både det norske og det internasjonale samfunnet ett år etter at den norske regjeringen varslet at de skulle sette inn de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Det er stor forskjell på hvordan ulike næringer er rammet av koronasituasjonen, noen opplever vekst, mens andre har store utfordringer.

Sunndal kommune har fortsatt midler til rådighet for de som ønsker å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
Disse midlene må en søke på gjennom regionalforvalting.no. Sunndal sin side ligger her.

For spørsmål om ordningen og søkeprosessen ta kontakt med mette@suns.no

For generell informasjon om koronasituasjonen, gå inn på https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/