Bedriftsbesøk og hovedkonklusjoner våren 2023.

Administrasjonen i SUNS har brukt mye av etterjulsvinteren/våren 2023 på bedriftsbesøk, og har besøkt rundt 40 bedrifter. Dette har vært verdifullt for å få forståelse for hva næringslivet ser på som muligheter og utfordringer. Gjennom besøkene har SUNS fått innsikt i utfordringer i den enkelte bedrift, men også registrert en del fellesnevnere for næringslivet generelt. I tillegg har næringslivet fått innsikt i hva SUNS kan bidra med i arbeidet med å videreutvikle sin virksomhet.
Hovedkonklusjonene fra besøkene kan oppsummeres i følgende punkt:

  • Mange melder om betydelige utfordringer i å rekruttere arbeidskraft. Dette gjelder spesielt arbeidskraft med fagbrev.
  • Deler av næringslivet melder også om at utdanningstilbudet i regionen ikke samsvarer med næringslivets behov. Det betyr at i tillegg til utfordringen med å rekruttere arbeidskraft, så er det enda vanskeligere å rekruttere arbeidskraft med riktig kompetanse.
  • Flere sier de har mistet potensiell arbeidskraft pga. manglende barnehageplass eller mangel på bolig.
  • Mange bedrifter tar sitt samfunnsansvar gjennom å gi mulighet til arbeidstakere som trenger tilrettelegging for å kunne være en del av arbeidslivet. Flere av bedriftene bruker denne muligheten til å rekruttere egne ansatte.
  • Flere bedrifter har behov for å styrke kompetansen på business og bærekraft, da det vil være et betydelig konkurransefortrinn å kunne dokumentere at bedriften arbeider etter prinsipp om bærekraft. De fleste små og mellomstore bedrifter har ikke kapasitet til å arbeide med business og bærekraft på egen kjøl.
  • De fleste bedriftene har tilstrekkelig areal tilgjengelig for sin virksomhet, men mangel på lagerplass er nevnt av en håndfull bedrifter.
  • Mange av bedriftene peker på betydningen av å ha gode tjenester i kommunen. Flere peker på at de tror potensialet for å gjøre Sunndal mer attraktiv er stort, og at det må arbeides mer med dette.

Funnene ved bedriftsbesøkene er et viktig datagrunnlag for prioriteringene i strategiplanen for SUNS.